Ajudes per tenir un fill el 2024

A més de les baixes de maternitat i paternitat, existeix tot un conjunt d’ajudes i facilitats a les famílies amb fills. Sabem l’important que és comptar amb el suport adequat en aquest moment tan especial de la vida. A continuació t’expliquem quines seran les ajudes més comunes per tenir un fill en 2024.

Prestacions per maternitat i paternitat: Naixement i cura del menor

Les compensacions relacionades amb el naixement i la cura dels fills es fusionen en una assignació singular coneguda com a “Naixement i Criança del Menor”, que comprèn un subsidi igual al 100% d’una base reguladora (comparable a l’establerta per al subsidi per incapacitat temporal, provinent de contingències comunes).

Aquesta prestació és finançada completament per la Seguretat Social i té un topall de 4.495,50 euros.

La compensació per naixement és adquirida pels treballadors (tant mares com pares) durant les setmanes que abasten el permís de maternitat i paternitat.

Per a sol·licitar-ho, és necessari estar inscrit i actiu, a més d’haver acumulat un període mínim de cotització que varia segons l’edat.

Ajuda per a famílies nombroses, monoparentals o amb discapacitat amb ingressos baixos

Per fills nascuts o adoptats en:

 • una família nombrosa o que, per aquest motiu, adquireixi aquesta condició, en una família monoparental, o
 • en el cas de mares o pares amb una discapacitat igual o superior al 65%,

sempre que el naixement hagi ocorregut en territori espanyol o l’adopció hagi estat realitzada o reconeguda per una autoritat espanyola competent, s’atorgarà un benefici econòmic, en forma de pagament únic, que no excedirà els 1.000 euros, dirigit als progenitors o adoptants.

Per a ser elegible per a aquesta ajuda, els ingressos no han de superar uns certs límits màxims. Si els ingressos són inferiors al mínim establert, s’abonarà el subsidi complet de 1.000 euros. En cas de superar el mínim, però no excedir els límits màxims, es rebrà la quantitat resultant de restar la diferència entre els ingressos i el límit mínim dels 1.000 euros. És a dir, 1.000 – (ingressos – límit mínim).

Per exemple: Si es té un fill a càrrec i els ingressos ascendeixen a 14.500 euros, es rebria 1.000 – (14.500 – 14.011) = 511 euros.

Prestació econòmica per part o adopció múltiple

La prestació econòmica per part o adopció múltiple és un pagament únic destinat a compensar l’increment de despeses que suposa el naixement o adopció simultània de dos o més fills.

Per a ser elegible, és necessari que el nombre de fills nascuts o adoptats sigui igual o superior a dos (en el cas que algun d’ells tingui una discapacitat igual o superior al 33%, es comptarà el doble).

El naixement o formalització de l’adopció ha d’haver ocorregut a Espanya.

La quantitat de la prestació econòmica varia segons el nombre de fills nascuts o adoptats:

 • Per a 2 fills: Es multiplica per 4 l’import mensual del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 • Per a 3 fills: Es multiplica per 8 l’import mensual de l’SMI.
 • Per a 4 o més fills: Es multiplica per 12 l’import mensual de l’SMI.

Cal recordar que recentment el Govern i els sindicats han acordat una pujada de l’SMI del 5%, deixant-lo en 1.134 euros al mes. Aquesta pujada ha de ser aprovada per Reial decret i tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener, per la qual cosa les quanties reflectides en el quadre anterior seran superiors.

Per exemple, en el cas de dos fills seria 1.134×4=4.536 euros.

Ajuda familiar per fill o menor acollit amb discapacitat

L’ajuda familiar per fill o menor acollit amb discapacitat és un benefici que està exempt de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i varia segons l’edat i el grau de discapacitat, estant subjecta a uns certs límits d’ingressos per a la seva percepció:

 • Per a menors de 18 anys amb discapacitat o amb un grau de discapacitat inferior al 33%, l’ajuda és de 83,33 euros mensuals per fill. En aquests casos, no es requereix complir amb un límit de recursos econòmics a causa de la condició de discapacitat.
 • Per a majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%, l’ajuda ascendeix a 470,60 euros mensuals per fill. En aquesta situació, no s’aplica un límit de recursos econòmics a causa de la discapacitat.
 • Per a majors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 75%, l’ajuda és de 705,80 euros mensuals per fill. Igual que en els casos anteriors, no s’exigeix un límit de recursos econòmics a causa de la discapacitat.

Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) representa una transformació gradual del sistema d’ajudes estatals, els propòsits de les quals se superposen amb els d’aquesta nova política. Aquest procés d’ajust va començar en 2021 amb l’eliminació de la prestació de la Seguretat Social per a fills o menors a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

El IMV és una prestació econòmica que es rep mensualment i la quantitat de la qual es determina per la diferència entre la renda garantida i el total de totes les rendes i ingressos de la persona beneficiària.

En 2024, el IMV ha experimentat un augment del 6,9% i oscil·larà entre els 604 euros i els 1.462 euros mensuals, depenent del tipus de llar, que pot anar des d’un adult sol fins a diversos adults i menors.

Ajuda de 115 euros mensuals per a famílies en 2024

membre de la unitat de convivència, en funció de l’edat completa el dia 1 de gener del corresponent exercici, conformement als següents trams:

 • Menors de tres anys: 115 euros.
 • Majors de tres anys i menors de sis anys: 80,50 euros.
 • Majors de sis anys i menors de 18 anys: 57,50 euros.

No fa falta sol·licitar-ho. Si es té dret a l’ingrés mínim vital, es reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense que sigui necessari que presentis una sol·licitud independent.

També poden percebre aquest complement les unitats de convivència els ingressos de la qual en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud siguin inferiors al 300% de la quantia garantida per l’ingrés mínim vital, i el patrimoni net del qual sigui inferior al 150% dels límits establerts amb caràcter general, sempre que a més es compleixi el límit d’actius no societaris establert per a la unitat de convivència.

Conclusió

En resum, les ajudes disponibles per a mares durant el període de naixements són fonamentals per a garantir un començament positiu i saludable per a la família. Des de subsidis governamentals fins a serveis mèdics i recursos comunitaris, existeixen nombroses opcions disponibles per a brindar suport durant aquesta etapa tan especial.

Si desitges obtenir més informació sobre quines ajudes poden beneficiar-se les mares per naixements, contacta amb nosaltres sense compromís.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *